Commit 83ed5fc6 authored by Suc Khoe 24 Gio's avatar Suc Khoe 24 Gio

Update README.md

parent a17cedd6
......@@ -8,7 +8,7 @@ Bài viết này sẽ là một số dấu hiệu kinh nguyệt trước 7 ngày
<h3>Dịch âm đạo ra nhiều</h3>
<p><a href"https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/dau-hieu-co-kinh">Dấu hiệu kinh nguyệt</a> trước 1 tuần ban đầu chủ yếu là tình trạng cơ thể ra nhiều huyết trắng. Bởi lẽ thời điểm gần đến &quot;ngày ấy&quot;, hormone estrogen của con gái sẽ tăng cường hơn bình thường - dẫn tới việc khí hư ra nhiều cũng như &rdquo;cô bé&rdquo; tạo ra ẩm ướt hơn. nhưng mà con gái cần chú ý nè: trường hợp đồng thời diễn ra các biểu hiện như có mùi hôi&nbsp;khó chiu, dịch tiết âm đạo có màu lạ hoặc ngứa vùng kín của&nbsp;nữ giới&nbsp;sẽ yêu cầu gặp lương y vì có rủi ro bội nhiễm phụ khoa đấy.</p>
<p>Dấu hiệu kinh nguyệt trước 1 tuần ban đầu chủ yếu là tình trạng cơ thể ra nhiều huyết trắng. Bởi lẽ thời điểm gần đến &quot;ngày ấy&quot;, hormone estrogen của con gái sẽ tăng cường hơn bình thường - dẫn tới việc khí hư ra nhiều cũng như &rdquo;cô bé&rdquo; tạo ra ẩm ướt hơn. nhưng mà con gái cần chú ý nè: trường hợp đồng thời diễn ra các biểu hiện như có mùi hôi&nbsp;khó chiu, dịch tiết âm đạo có màu lạ hoặc ngứa vùng kín của&nbsp;nữ giới&nbsp;sẽ yêu cầu gặp lương y vì có rủi ro bội nhiễm phụ khoa đấy.</p>
<h3>Da dầu, mụn trứng cá</h3>
......@@ -33,7 +33,7 @@ Bài viết này sẽ là một số dấu hiệu kinh nguyệt trước 7 ngày
<h3>Tâm trạng&nbsp;thất thường</h3>
<p>Sẽ dễ hiểu&nbsp;cho hội&nbsp;nữ giới, khi phải gặp các dấu hiệu có kinh trước 1 tuần đầy khó chịu kể trên, tâm lý&nbsp;sẽ dễ sinh ra mẫn cảm, dễ cáu giận, buồn vui thất thường, chán nản&hellip; trường hợp gặp tình trạng không hề dễ chịu này, con gái hãy thử dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, ăn uống điều độ và tham gia vận động, yoga&nbsp;để lấy lại cân bằng&nbsp;và giúp tinh thần&nbsp;tốt hơn.</p>
<a href="https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/dau-hieu-co-kinh">https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/dau-hieu-co-kinh</a>
<a href="http://khamphukhoathaiha.com/dau-hieu-sap-co-kinh-nguyet-ban-gai-can-biet-102222.html">http://khamphukhoathaiha.com/dau-hieu-sap-co-kinh-nguyet-ban-gai-can-biet-102222.html</a>
<a href="https://suc-khoe-y-te.puzl.com/_news/Dau-hieu-sap-co-kinh-truoc-1-ngay/218292">https://suc-khoe-y-te.puzl.com/_news/Dau-hieu-sap-co-kinh-truoc-1-ngay/218292</a>
<a href="https://kienthucsuckhoe.jweb.vn/cac-dau-hieu-den-thang-truoc-1-tuan-de-nhan-biet.html">https://kienthucsuckhoe.jweb.vn/cac-dau-hieu-den-thang-truoc-1-tuan-de-nhan-biet.html</a>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment